Ondersteuning en begeleiding

Goed onderwijs kan niet zonder voldoende persoonlijke begeleiding van leerlingen.

Goed onderwijs kan niet zonder voldoende persoonlijke begeleiding van leerlingen. Docententeams overleggen regelmatig over de individuele behoeften van leerlingen: hebben zij alles wat ze nodig hebben om goed vooruit te komen of hebben ze misschien meer of andere ondersteuning nodig? Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bieden wij speciale begeleiding.  

Zorgcoördinator 
De zorgcoördinator heeft als taak de leerlingenzorg en de verwijzing naar buitenschoolse zorg beter op elkaar af te stemmen en te coördi­neren. Leerlingen met problemen op cognitief of sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor worden doorverwezen naar een van onze zorgcoördinatoren. Zij coördineren het gehele zorgaanbod in de school en verwijzen ouders/verzorgers eventueel door naar een extern zorgaanbod. Daarnaast adviseren zij de schoolleiding, de mentoren en de docenten over de leerlingbegeleiding.  

Zorgadviesteam (ZAT) 
Behalve de aandacht die de leerlingen krijgen van docenten, mento­ren en schooldecanen, kunnen begeleidende instanties buiten school worden ingeschakeld, zoals de leerplichtambtenaar, de GG&GD, jeugd- gezondheidszorg en het algemeen maatschappelijk Werk. De school­maatschappelijk werker, de zorgcoördinator, de schoolverpleegkundige en de schoolarts van de GGD, de leerplichtambtenaar en eventueel een medewerker van Jeugdbescherming Regio Amsterdam komen 7 keer per jaar bijeen, in het Zorgadviesteam (ZAT) om leerlingen te bespre­ken die extra zorg nodig hebben. Alles wat in de ZAT-vergaderingen besproken wordt, is vertrouwelijke informatie. Uw kind kan besproken worden, we vertrouwen erop dat u daarmee akkoord gaat. U krijgt hier­over bericht. Ook de schoolarts, schoolverpleegkundige en de vertrou­wenspersonen binnen de school kunnen door ouders/verzorgers en leerlingen worden geraadpleegd.  

Ouder-Kind Adviseur
De Ouder-Kind Adviseur is meerdere dagen per week op school. De Ouder-Kind Adviseur spreekt met leerlingen die problemen ondervinden op sociaal-emotionele gebied en zo nodig ook met hun ouders/ver­zorgers. Ook adviseert zij de mentoren en geeft zij ondersteuning bij eventuele verwijzing naar een instelling voor hulpverlening.  

Leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar is belast met het toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Wanneer de school ongeoorloofd schoolverzuim meldt, neemt de leerplichtambtenaar contact op met de ouders/ver­zorgers om na te gaan wat de reden is van het verzuim. In samenwer­king met de ouders/verzorgers, schoolleiding en hulpverleningsinstan­ties wordt dan gezocht naar een oplossing. Ongeoorloofd verzuim dat op drie achtereenvolgende dagen heeft plaatsgevonden of dat bij vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de lessen omvat, moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden. Het zogeheten luxever­zuim rond de vakantieperiodes wordt altijd gemeld.

Bureau Jeugdzorg
Eenmaal in de zes weken hebben de externe begeleiders onder leiding van de zorgcoördinator gezamenlijk overleg met de afdelingsleiders om eventuele problemen op te lossen. Zij kunnen na overleg met de ouders/verzorgers direct hulp bieden en verwijzen naar Bureau Jeugd­zorg.  

Remedial teacher
De remedial teacher van het Berlage Lyceum is Paulies Beck (p.beck@berlagelyceum.eu). Zij regelt o.a. de faciliteiten voor leerlingen met leerproblemen. Deze leerlingen krijgen een faciliteitenkaart waarmee zij in aanmerking komen voor bepaalde compensatie- en dispensatiemaatregelen. De remedial teacher werkt nauw samen met de docenten, mentoren en zorgcoördinatoren.

  • Klik hier om het dyscalculiebeleid te downloaden.
  • Klik hier om het dyslexiebeleid te downloaden. 
  • Klik hier om het School Ondersteunings Profiel te downloaden
  • Klik hier om tips voor ouders te lezen.
  • Klik hier om tips voor leerlingen te lezen.

Trainingen voor leerlingen
Leerlingen kunnen deelnemen aan verschillende trainingen om hun zelfvertrouwen te vergroten. In overleg met de ouders/verzorgers kunnen leerlingen faalangst-reductietraningen, examenangst-reduc­tietrainingen, sociale vaardigheidstrainingen en competentietrainingen Op de website is een overzicht te vinden van de spreekuren van onze externe begeleiders.  

Matchpoint
Het Berlage Lyceum is aangesloten op de Amsterdamse verwijsindex Matchpoint. De gemeente Amsterdam is via Matchpoint aangesloten op de landelijke verwijsindex risicojongeren. Dit is wettelijk verplicht. Door middel van een ketenregistratie in Matchpoint, kan worden aangegeven dát er zorgen bestaan en kunnen mogelijke risico’s gesignaleerd worden over een jongere in de leeftijdscategorie van 0 - 23 jaar. Er wordt niet vermeld wát er aan de hand is. Wanneer wordt besloten een ketenre­gistratie af te gegeven, worden de ouders/verzorgers en/of de leerling hierover geïnformeerd. Op www.amsterdam.nl/matchpoint vindt u meer informatie over Matchpoint en de privacyregels die hierbij gelden.  

M@zl
In geval van veelvuldig ziekteverzuim kunnen wij uw zoon/dochter aanmelden voor M@zl. M@zl is een intensieve samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, de jeugdarts van de GGD en de onderwijsinstel­ling om schooluitval door ziekte te voorkomen of tot een minimum te beperken en zo schooluitval terug te dringen.        

volg ons op

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.