Medezeggenschap

Elke Esprit-school heeft een medezeggenschapsraad.

MR, ouderraad en leerlingenraad

Elke Esprit-school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR): één voor het primair onderwijs (PO) en één voor het voortgezet onderwijs (VO).

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Medezeggenschapsstatuut

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR-PO en de GMR-VO. Het medezeggenschapsreglement beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van der GMR.

Reglement GMR VO

 

MR Berlage Lyceum

Het Berlage Lyceum heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 12 leden: drie leerlingen, drie ouders, zes personeelsleden. Leerlingen en ouders worden gekozen voor een periode van twee jaar. Om de continuïteit van de MR-werkzaamheden te waarborgen hebben de personeelsleden een zittingstermijn van vier jaar.

In het schooljaar 2024-25 zijn onderstaande personen lid van de MR:

Naam Geleding tot E-mailadres
Mw. H.H.E. Frömming (secretaris) Personeel 2026 h.fromming@berlagelyceum.eu
Dhr. A. Voogel (voorzitter) Personeel 2025 a.voogel@berlagelyceum.eu
Dhr. W. Perquin Personeel 2027 w.perquin@berlagelyceum.eu
Mw. P. van den Oord Personeel 2026 p.vandenoord@berlagelyceum.eu
Dhr. D. de Lange Personeel 2025 d.delange@berlagelyceum.eu
Dhr. P. Demmenie Ouder 2025 patrickdemmenie@hotmail.com
Mw. T. Vanenburg Ouder 2025 tamara.vanenburg@gmail.com
Mw. L. Diergaarde Ouder 2025 ldiergaarde@hotmail.com
Dhr. E. van der Graaf Leerling 2024 e.vandergraaf@berlagelyceum.eu
Dhr. M. Abdulrahman Leerling 2024 m.abdulrahman@berlagelyceum.eu
Mw. L. Kuiper Leerling 2024 l.kuiper@berlagelyceum.eu

 

Ongeveer om de zes weken vergadert de MR met de directie. Deze overlegvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als men deel wenst te nemen wordt aanmelding vooraf op prijs gesteld. In een aansluitende of aparte interne vergadering bepaalt de raad haar standpunt en neemt besluiten. Alle onderwerpen waarop de school een eigen beleid kan voeren op het gebied van financiën, ouder- en leerlingzaken, onderwijs, personeelsbeleid etc. komen in de MR aan de orde.

Alle zaken waarin het Berlage Lyceum niet zelfstandig beleid kan voeren, maar het beleid wordt gemaakt door Esprit Scholen, worden in de overkoepelende Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van Esprit (GMR) besproken. Het Berlage Lyceum is in de GMR vertegenwoordigd met een leerling, een ouder en twee personeelsleden.

Verslagen MR

Jaarverslagen MR

Het Berlage Lyceum heeft een
actieve ouderraad waarin ouders van leerlingen
uit alle afdelingen van de school vertegenwoordigd zijn.

De leerlingenraad is het aanspreekpunt
voor ideeën, klachten en alle zaken die je aan het
schoolbestuur zou willen vertellen. Wij zijn er om jullie te helpen
met wat dan ook. We organiseren de schoolfeesten en activiteiten op
speciale dagen zoals de rozenverkoop op valentijnsdag.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.