Schoolwisselaars/zij-instroom

Instroom schooljaar 2020-2021
Het Berlage Lyceum is een brede school voor tweetalig onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Onze eigen leerlingen hebben voorrang ten aanzien van op- en afstroom binnen school. Om deze reden is pas in de laatste week van het schooljaar duidelijk in welke afdeling en welk leerjaar er eventueel plaats is.

U kunt uw interesse voor een overstap naar het Berlage Lyceum kenbaar maken door het informatieformulier voor zij-instromers in te vullen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Dit formulier dient u vervolgens samen met:
- een kopie van de actuele cijferlijst van uw kind;
- een jaaruitdraai van het verzuimoverzicht;
- het ontwikkel perspectief plan (OPP);
- een uitdraai uit het leerlingvolgsysteem (op te vragen bij huidige school);
- het schoolwisselaarsformulier (ingevuld door de huidige school);
- een uitgebreide motivatiebrief;
in te scannen en per e-mail te sturen naar zij-instroom@berlagelyceum.eu. 

In het onderwerp/subjectveld van het e-mailbericht vermeldt u het leerjaar en de afdeling (mavo, havo of vwo) waarvoor uw kind in aanmerking wil komen.

Er zal uitgebreid worden onderzocht of een overstap zinvol is en kans van slagen heeft. Gezien het feit dat wij een school voor tweetalig onderwijs zijn zal het niveau van Engels van doorslaggevend belang zijn. Natuurlijk wordt bij deze schoolwisseling ook contact opgenomen met de school van herkomst. Vervolgens beoordeelt de plaatsingscommissie of uw kind op onze school geplaatst kan worden. Dit zal pas tegen het einde van het schooljaar gebeuren. Aanmeldingen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen.

Aandachtspunten:
- zij-instromen in de brugklas is niet mogelijk;
- zij-instroom in 4 mavo is niet mogelijk;
- voor 3 mavo geldt dat de profielkeuze plus de vakken bekend moeten zijn;
- in mavo wordt, naast Engels, uitsluitend Spaans als vreemde taal aangeboden. Frans en     Duits worden niet aangeboden;
- in 2 havo en 2 vwo moet er een keuze gemaakt worden tussen Duits of Frans en is Spaans een verplicht vak;
- voor 4 havo en vwo geldt dat het profiel plus de vakken bekend moeten zijn.

Verdere informatie over onze profielen/sectoren vindt u op de site onder het kopje 'decanaat'.

Wij adviseren u ook andere scholen te benaderen. Ieder jaar hebben wij meer aanmeldingen voor zij-instroom, dan dat wij plaatsen beschikbaar hebben .

Toelating 4 havo
Klik hier om de toelatingseisen voor 4 havo te bekijken. 

Toelating 5 vwo
Een leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Toelatingseisen 5 vwo Berlage
Een leerling die wil overstappen van 5 havo naar 5 vwo moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
- in het bezit zijn van een havo diploma
- wiskunde in het havo-pakket hebben
- intake gesprek met de decaan vwo
- de leerling is verplicht een inhaalprogramma na het CE te volgen voor het vak dat op de havo niet is gevolgd.
- voor leerlingen van buiten het Berlage: het gevolgde Havo vakkenpakket moet aansluiten bij het vakkenpakket van het VWO op het Berlage.

Tussentijds kunnen leerlingen van het Berlage altijd bij de decaan langsgaan voor informatie.