Solidariteitsfonds

Solidariteitsbijdrage “Berlage Fonds”

Het “Berlage Fonds” is een solidariteitsfonds voor ouders en leerlingen waarop minder draagkrachtige ouders een beroep kunnen doen. Het fonds is bedoeld om bij te dragen aan ouderbijdragen, excursies en reizen. Ook kan uit dit fonds bijgesprongen worden in geval van calamiteiten op school waartegen een leerling niet is verzekerd.  Uit dit fonds worden daarnaast ook bijdragen gegeven aan bijzondere posten die aan alle leerlingen ten goede komen tijdens projecten, sporttoernooien, clubs en de verzorging van het interieur van de school.

Omdat in voorgaande jaren reeds voldoende saldo is opgebouwd, is momenteel geen donatie van ouders nodig. Vanaf 2022 kan indien nodig een donatie per leerling als onderdeel van de ouderbijdrage worden gevraagd.

Beheer van het fonds

Het Berlage Lyceum beheert het fonds en legt hier jaarlijks verantwoording over af aan de ouderraad. De rector besluit tot toekenning van uitgaven binnen deze begroting.

Hoe gaat het in zijn werk:

 1. Ouders die gebruik willen maken van de regeling, kunnen dit aanvraagformulier invullen.
 2. De aanvragen en uitgaven worden beoordeeld door de directie op basis van de volgende criteria:

  • Een ouder die een beroep doet in een bijdrage in de kosten, is niet in staat deze kosten op een andere manier te dragen
  • De gemaakte kosten komen de leerlingen direct ten goede
  • De gemaakte kosten dienen altijd een onderwijskundig doel

 3. De directie bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming.

Voorwaarden aanvraag ondersteuning door ouders.

We hanteren dezelfde criteria als die van de stadspas van de gemeente Amsterdam. U kunt ook aanspraak doen voor een bijdrage als u niet in Amsterdam woont. De inkomenseis wordt betaald door het fiscaal jaarinkomen. Dat is het hoogste inkomen op je loonstrook.

 1. Uw inkomen dient aantoonbaar over onvoldoende middelen te beschikken om de kosten zelf te dragen. Een betalingsregeling biedt geen uitkomst.
 2. Uw kind is minderjarig
 3. U heeft geen recht op subsidie voor hetgeen is aangevraagd vanuit de gemeente of een andere instantie zoals stichting leergeld. (via bijvoorbeeld de regeling pak je kans, van de gemeente Amsterdam).
 4. De school kan vragen om bewijsmateriaal om het bovenstaande vast te stellen.

U kunt een beroep doen op ondersteuning vanuit het fonds voor:

 1. De aanschaf van een device (maximaal 1 maal per 4 jaar)
 2. De aanschaf van lesmaterialen die niet verplicht zijn, maar wel worden aanbevolen op de boekenlijst
 3. Deelname aan schoolactiviteiten waaronder reizen, uitwisselingen, projecten of activiteiten waarvoor een extra bijdrage wordt gevraagd.
 4. Studiebegeleiding of bijles

Woont u in Amsterdam en heeft u niet genoeg inkomen om de bijdragen voor school te betalen, dan kunt u gebruik maken van de regeling “Pak je Kans”. Als u hulp wilt bij de aanvraag, dan kunt u contact opnemen met administratie@berlagelyceum.eu

Als ouders voor de aangevraagde ondersteuning ook gebruik kunnen maken van “Pak je kans” dan is ondersteuning via dit fonds niet mogelijk.