MR Berlage Lyceum

Het Berlage Lyceum heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit 12 leden: drie leerlingen, drie ouders, zes personeelsleden. Leerlingen en ouders worden gekozen voor een periode van twee jaar. Om de continuïteit van de MR-werkzaamheden te waarborgen hebben de personeelsleden een zittingstermijn van vier jaar.

In het schooljaar 2019-2020 zijn onderstaande personen lid van de MR:

Naam Geleding tot e-mailadres
Mw. H.H.E. Frömming (secretaris) Personeel 2022 h.fromming@berlagelyceum.eu
Dhr. J.D. Schoone Personeel 2020 j.schoone@berlagelyceum.eu 
Dhr. D. de Lange Personeel 2021 d.delange@berlagelyceum.eu
Mw. L. Dahouch Personeel 2022 l.dahouch@berlagelyceum.eu    
Dhr. S. Polak (voorzitter) Personeel 2022 s.polak@berlagelyceum.eu
Dhr. D. Biswane Personeel 2021 d.biswane@berlagelyceum.eu
Dhr. V. Weggemans Ouder 2020 mr@berlagelyceum.eu
Dhr. P. Boncz Ouder 2021 mr@berlagelyceum.eu
Mw. L. Diergaarde Ouder 2021 mr@berlagelyceume.eu
R. Bakker Leerling 2020 r.bakker@berlagelyceum.eu
W. Yousuf Leerling 2020 w.yousuf@berlagelyceum.eu
A. Mihaita Leerling 2021 a.mihaita@berlagelyceum.eu

Ongeveer om de zes weken vergadert de MR met de directie. Deze overlegvergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Als men deel wenst te nemen wordt aanmelding vooraf op prijs gesteld. In een aansluitende of aparte interne vergadering bepaalt de raad haar standpunt en neemt besluiten. Alle onderwerpen waarop de school een eigen beleid kan voeren op het gebied van financiën, ouder- en leerlingzaken, onderwijs, personeelsbeleid etc. komen in de MR aan de orde.

Alle zaken waarin het Berlage Lyceum niet zelfstandig beleid kan voeren, maar het beleid wordt gemaakt door Esprit Scholen, worden in de overkoepelende Gezamenlijke Medezeggenschapsraad van Esprit (GMR) besproken. Het Berlage Lyceum is in de GMR vertegenwoordigd met een leerling, een ouder en twee personeelsleden.