Medezeggenschap

Elke Esprit-school heeft een medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft Esprit Scholen twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR): één voor het primair onderwijs (PO) en één voor het voortgezet onderwijs (VO).

Het medezeggenschapsstatuut van Esprit Scholen beschrijft de inrichting van de medezeggenschap, de informatievoorziening en de faciliteiten.

Medezeggenschapsstatuut

Het College van Bestuur is de gesprekspartner van de GMR-PO en de GMR-VO. Het medezeggenschapsreglement beschrijft onder meer de omvang en samenstelling van de GMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van der GMR.

Reglement GMR VO