Maatschappijleer/ -wetenschappen

Alle leerlingen in de vierde klas (mavo, havo en vwo) krijgen verplicht maatschappijleer. Daarnaast kun je op havo en vwo ook maatschappijwetenschappen kiezen als examenvak! In de profielen C&M en E&M kun je het vak kiezen als profielvak en als keuzevak. Bij de profielen N&G en N&T kan het vak niet gekozen worden.

Op de havo krijgen de leerlingen zowel in het 4e als 5e jaar drie lesuren maatschappijwetenschappen (mawe) per week. Op het vwo krijgen ze het 4e jaar twee lesuren en in het 5e en 6e jaar drie lesuren maatschappijwetenschappen per week. Zowel op de havo als het vwo wordt het vak afgesloten met een centraal schriftelijk eindexamen (CE).

Zoals de naam al doet vermoeden hebben maatschappijleer en maatschappijwetenschappen iets met elkaar te maken. Er zijn belangrijke overeenkomsten. Ze gaan allebei over maatschappelijke kwesties. Maar er zijn ook belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil is dat maatschappijleer verplicht is en wordt afgesloten met een schoolexamencijfer (SE). Dat kun je beschouwen als een soort korte inburgeringscursus voor jongeren: de basiskennis die je moet hebben als jonge burger in onze samenleving. Iedere inwoner moet iets weten over het rechtssysteem, de politiek, de participatie-samenleving en de multiculturele samenleving in Nederland.

Mawe gaat veel dieper in op deze thema’s en er komen ook meer thema’s aan de orde, zoals massamedia, ontwikkelingssamenwerking en criminaliteit. Voor vwo’ers komen ook de Europese Unie en Internationale Betrekkingen, milieubeleid en globalisering en psychologie aan de orde. Zij mogen ook een voorstel doen om een bepaald thema te behandelen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan allerlei onderzoeksvaardigheden, zoals het houden van een diepte-interview, het afnemen en verwerken van een enquête, een presentatie en een speech houden, evalueren van een film en natuurlijk discussiëren over maatschappelijke problemen. De actualiteit is het uitgangspunt voor alle onderwerpen. Het is de bedoeling dat de leerlingen het nieuws volgen.

Waarom kiezen leerlingen voor mawe?
- Ze vinden het leuk om met het nieuws bezig te zijn.
- Ze vinden het leuk om over actuele vraagstukken na te denken.
- Ze willen later graag met mensen werken.
- Ze willen kritisch leren denken over de samenleving.
- Ze willen afwisselende lessen waarin veel gepraat wordt, zowel door de docent als de leerlingen. 

Voorbeelden van vragen die aan de orde kunnen komen zijn:
- Hebben geweld en seks op televisie en internet een slechte invloed op jongeren?
- Hoe kun je invloed uitoefenen op de politiek?
- Heeft Europa een grondwet nodig?
- Moeten criminelen strenger worden gestraft?
- Heeft ontwikkelingshulp eigenlijk wel zin?
- Mag de politie gebruik maken van lokpubers?
- Gaat veiligheid voor privacy?  

Vervolgopleidingen
Mawe is het enige vak op school dat een inleiding vormt op een sociaal-wetenschappelijke, journalistieke, juridische, sociaal- of cultureel-maatschappelijke opleiding. Deze vervolgopleidingen vragen allemaal een zeker inzicht in maatschap-pelijke processen, theorieën en de wereld waarin men leeft.  

Mochten er nog vragen zijn, spreek ons dan persoonlijk aan of stuur een mailtje naar a.vandermeulen@berlagelyceum.eu of b.jansen@berlagelyceum.eu