Klachtenbeleid

Klachten

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klachten, niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van Esprit Scholen. Een klacht kan worden ingediend door een ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen.  

Geschillen

Esprit Scholen is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen. Deze stichting fungeert tevens  als één loket voor geschilbehandeling voor het gehele onderwijs, zoals in de cao is voorgeschreven.   Als u, of u nou ouder van een leerling, leerling of medewerker van Esprit Scholen bent, na de interne afhandeling van een klacht toch nog behoefte voelt om uw klacht door een onafhankelijke instantie te laten beoordelen, kunt u zich wenden tot de Stichting Onderwijsgeschillen. Dit kan schriftelijk of per e-mail.    

Stichting Onderwijsgeschillen Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Adres
Postbus 85191
3508 AD  Utrecht
Telefoon: 030-2809590
e-mail:  info@onderwijsgeschillen.nl
website:  www.onderwijsgeschillen.nl

De stichting kent de volgende commissies:
·     Commissie van Beroep             
·     Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (Wet Medezeggenschap Scholen)
·     Landelijke Bezwarencommissie Functiewaardering
·     Landelijke geschillencommissie dgo (overleg tussen werkgevers en
      werknemers zonder bemoeienis van de vakbonden)  

Externe vertrouwenspersoon

Meer informatie over de externe vertrouwenspersoon.