Missie en visie

Wij vinden het een must om onze leerlingen voldoende toe te rusten op een actieve en verantwoordelijke rol in deze sterk internationaal georiënteerde samenleving. Dit doen wij door uitdagend, attractief onderwijs aan te bieden waarbij nadruk wordt gelegd op een Europese en Internationale Oriëntatie en een uitmuntende taalvaardigheid in het Engels.

Missie
Het Berlage Lyceum biedt een omgeving waarin leerlingen en docenten met verschillende achtergronden harmonieus en op een respectvolle wijze leren, samenwerken en kennismaken met de wereld om hen heen.

Visie
Het Berlage Lyceum wil elke leerling zo goed mogelijk voorbereiden op zijn/haar plaats binnen de samenleving. Het Berlage Lyceum is op elk niveau een kwaliteitsschool die zorg draagt voor een goede opleiding met maximale kansen op het behalen van een diploma, het verkrijgen van een plaats op een vervolgopleiding, deze succesvol afronden en/of het vinden van werk. Tegelijkertijd leiden we leerlingen op tot wereldburgers die voorbereid zijn op de samenleving van de toekomst.

TTO
Door middel van tweetalig onderwijs leert het Berlage Lyceum leerlingen mondeling en schriftelijk te communiceren in het Engels. Daarnaast richt het tweetalig onderwijs zich op Europese en internationale oriëntatie. Leerlingen verwerven diepgaande kennis over Europa en de Europese Unie en hiermee sluit het tweetalig onderwijs van het Berlage Lyceum perfect aan op UNESCO-doelstellingen.

UNESCO
Voor het Berlage Lyceum, dé UNESCO-school van Amsterdam, is de missie van UNESCO een inspiratiebron. De essentie van deze missie is ‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’. Onze leerlingen raken vertrouwd met dit gedachtegoed en zo dragen we bij aan vrede, verdraagzaamheid en solidariteit in de wereld.

De visie en de kernwaarden krijgen vorm in vier thema’s:
Burgerschap
Intercultureel leren
Vrede en mensenrechten
Duurzame ontwikkeling

Hoe werken wij deze thema’s uit?

  • Zijn : ruimte geven aan leerlingen voor maximale eigen ontplooiing en hen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en invulling geven aan hun verantwoordelijkheid als (wereld)burger. Maatwerk waar mogelijk en gemeenschappelijk waar nodig.
  • Samenleven : een optimaal schoolklimaat neerzetten waar teamgeest, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit wordt gepropageerd.
  • Weten : leerlingen leren over de wereld om hen heen en hoe de verschillende UNESCO-thema's een rol spelen, lokaal en internationaal.
  • Doen : leerlingen stimuleren zich in te zetten voor de wereld om hen heen door hen in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met het initiëren en organiseren van projecten, doen van onderzoek en deelname aan discussie en debat.

Onderwijsmanifest
Het onderwijsmanifest geeft op hoofdlijnen weer wat we willen betekenen voor onze leerlingen, voor de ouders van onze leerlingen en voor onze medewerkers. Het beschrijft de missie en visie voor het onderwijs van de Esprit scholen en vormt de basis voor onze schoolplannen. Meer informatie.
Onderwijsmanifest NL
Onderwijsmanifest EN


Bekijk het Berlage Lyceum op de vergelijkingssite Scholen op de Kaart